Våre psykologer og kognitive terapeuter i Trondheim har god erfaring og kjennskap til vurdering og behandling av de fleste psykiske lidelser. Våre psykologer og kognitive terapeuter jobber med vansker som nedstemthet/depresjon , forskjellige typer angstlidelser, livskriser, utbrenthet og søvnvansker.  Vi  bruker ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder, tilpasset deg som klient. Våre psykologer tar også imot par for parsamtaler og barn som opplever psykiske vansker. Arbeidstakere som ønsker råd og veiledning om arbeidsrelaterte emner; som feks stress, vansker i arbeidsmiljø eller ledelses spørsmål, får tilbud om arbeidsrettede samtaler.  K5-Terapeutene har nært samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjeneste.

 

 

Roger Ørndahl

Kognitiv terapeut Roger Ørndahl er utdannet ved Norsk kognitiv forening. Han er sykepleier med ca. 20 års erfaring med samtaleterapi med innen området psykisk helse og har bred erfaring med samtaleterapi for de fleste typene av psykiske vansker; deriblant depresjons og angstlidelser. Roger legger stor vekt på å ha en god relasjonen med de han snakker med. Han er utdannet sykepleier med spesialutdanning i psykiatri og har blant annet erfaring fra Østmarka sykehus, Nidaros DPS, Lade Behandlingssenter og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.

Stig Aag

Stig Aag

Kognitiv terapeut Stig Aag er sertifisert i metakognitiv terapi og har også utdanning fra Norsk forening for kognitiv terapi. Han har de siste 10 årene jobbet med mennesker med depresjons- og angstlidelser, med særlig fokus på å komme tilbake til arbeidslivet. Han er sosionom, og har videreutdanning i psykisk helse.

Vibeke Sakshaug

Vibeke er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring fra BUP poliklinikk. Hun har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi for barn og ungdom og mye erfaring i å behandle angstlidelser og tvangslidelse/OCD hos barn og ungdom. Vibeke har tatt treårig videreutdanning i metakognitiv terapi og de siste seks årene har jeg jobbet mest metakognitivt med mestring av bekymring/grubling/ angst/ stress hos barn, ungdom og voksne. Vibeke har kontor på Stjørdal mandag , tirsdag og fredag.  Torsdager har jeg kontor i Trondheim. Jeg tilbyr også Internett terapi og veiledning av kognitive terapeuter individuelt eller grupper

Ved K5 Psykologene kan alle som ønsker det, få hjelp av psykolog. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time. Et ønske om samtalehjelp i forhold til vansker i livet, utfordringer eller et ønske om bedring på det personlige plan er tilstrekkelige grunner for å ta kontakt.

Vi ønsker at voksne, barn, par og familier som kommer til oss opplever å bli tatt imot på en respektfull måte. Første time er en time der det viktigste er at du som klient kommer til orde og får snakke om det som er viktig for deg. Det gjør vi for å bedre kunne hjelpe deg med vanskene, samt å si noe om hva slags hjelp som du kan ha nytte av. Samtalen er alltid viktigst. Før timen avsluttes er det vårt ansvar å spørre deg om opplevelsen av timen, og om veien videre.

K5s psykologer har god erfaring med oppfølging av mennesker som har opplevd belastende eller kritiske hendelser. Med kritiske hendelser menes hendelser som setter en helt eller delvis, ute av stand til å fungere på vanlig måte. Det er som oftest livshendelser, som for eksempel skilsmisser eller vansker i familien, som utløser slike reaksjoner. Av og til kan og jobb relaterte hendelser, utløse krisereaksjoner.

I den akutte fasen etter en traumatisk hendelse, vil god ivaretakelse i form av omsorg, forståelse og respekt er nødvendig for at hjelpen som tilbys skal være til nytte.

En støttesamtale vil i første omgang bestå i å lytte, være tilstede og uttrykke forståelse for den enkeltes reaksjoner. Gjennomgang av hendelsesforløpet, å fokusere på de valgene som ble tatt og hvilke tanker som lå til grunn for dem. I mange tilfelle opplever den som var rammet at de handlet mer rasjonelt og faktisk hadde mer kontroll i situasjonen enn de opplevde mens det stod på.

Informasjon om hendelsesforløp, samt hva som skal skje videre, bidrar til økt kontroll. Informasjon om vanlige reaksjoner og støtte på at sterke reaksjoner er forståelig, vanlig og normalt, virker også ofte lindrende.

K5s psykologer tilbyr samtaler til par som har vansker med kommunikasjon, er i kriser eller har andre følelsesmessige vansker i parforholdet.

Vi tilbyr også samtaler til par som ønsker å avklare om de ønsker å fortsette samlivet eller ikke. Alle par er velkomne, også ekspartnere og de som er usikre på om de vil bli et par eller ei.

Parterapi er et tilbud hvor dere sammen med en kompetent fagperson kan utforske og utvikle dere individuelt og i fellesskap.

Vi tilbyr utredning, oppfølgning og rådgivning til barn og unge som sliter med psykiske vansker. Oppfølging ovenfor barn og unge skjer alltid sammen med familien familier og i samarbeid med det lokale hjelpeapparat. Tilrettelegging av barnehage-/skolesituasjon, rådgivning  i samarbeid med andre instanser kan også være ledd i den totale oppfølgingen.

Kognitiv atferdsterapi kan benyttes til på behandle mange psykiske lidelser. K5 sine psykologer har god erfaring og kjennskap til vurdering og behandling av de fleste psykiske lidelsene. Vi jobber med ulike problemstillinger; deriblant depresjon og angstlidelser, livskriser og utbrenthet. K5s psykologer bruker ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder, tilpasset klienten.

En vanlig behandlingsform vil være kognitiv atferdsterapi, der psykologen jobber i et reflekterende samarbeid med deg for å bevisstgjøre deg og eventuelt være til hjelp for å endre emosjoner, tanker og handlinger som er plagsomme for deg. Ved å hjelpe deg ut av det som kan være dysfunksjonelle tankemønstre, vil ofte motivasjon øke til å endre eller akseptere forskjellige typer vansker.

I behandling med kognitiv atferdsterapi kan du lære deg en rekke mestringsstrategier. Disse kan hjelpe deg å håndtere vansker på en mer hensiktsmessig måte. I tillegg kan du redusere emosjonelt ubehag. Kognitiv atferdsterapi inneholder også distraksjons og avspenningsøvelser. Gjennom å benytte seg mer effektivt av mestringsstrategier, vil du erfaringsmessig oppleve økt egen kontroll; og mindre av plager som angst og depresjoner. Psykoedukasjon utgjør et svært viktig element i all behandling ved K5. Psykoedukasjon har som mål å øke pasientens kunnskap om din egen lidelse.

K5 legger mye vekt på egenaktivitet mellom timene. Det å gi hjemmeoppgaver betraktes som en del av terapiforløpet.

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Noen former for angst er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, andre former for angst er ikke knyttet til bestemte ting, og man vet ikke hva man er redd for. Tilstanden kan være preget av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet (generalisert angst) eller komme som plutselige anfall (panikkangst).

Mange med angstlidelser unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten og det kan ofte være et stort problem i daglige fungering for mange.

Depresjonslidelser

Depresjoner er en av de vanligste plagene, mellom 6 og 12 prosent har depresjon plager til enhver tid.  Mange flere rammes av depresjon en eller annen gang i løpet av livet. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer som ofte oppleves som en sterk og vedvarende nedstemthet med et energitap som går ut over fungering i hverdagen, både på jobb og hjemme.  Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon rammer alle aldersgrupper, også de unge.

K5s psykologer har alle omfattende erfaring i behandling og oppfølging av angst og depresjonsplager.

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Slike tidligere erfaringer kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig ”nummenhet”, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. Hos K5 Psykologene er det psykolog Bent Brenden som jobber med EMDR.

Når mindfulness og meditasjon brukes som behandling mot psykiske lidelser, blir det av og til plassert i kategorien «alternativ behandling».  Bruken av mindfulness i psykologi og medisin bygger på vitenskapelige prinsipper og er ikke alternativ behandling. Særlig mot tilbakevendende depresjon foreligger det nå mye forskning som viser at det har god effekt.

Fra pasientenes side kreves det en stor innsats, de må bruke øvelsene daglig over lengre tid. Det krever viljestyrke å gjennomføre en livsstilsomlegging, og man må ha en livssituasjon som gjør det mulig å gi meditasjon plass i hverdagen. Samtidig blir mange overrasket over hvor lett det går når man først har etablert det som en vane. Ofte skal det ikke mer til enn å droppe litt TV-titting eller nettsurfing.

Psykolog Gro Beate Drege og Psykolog Erlend Rensvik  jobber med mindfulness-teknikker hos K5 Psykologene.