Våre kognitive og metakognitive terapeuter i Trondheim har god erfaring og kjennskap til vurdering og behandling av de fleste psykiske lidelser. Våre terapeuter jobber med vansker som nedstemthet/depresjon , forskjellige typer angstlidelser, livskriser, utbrenthet og søvnvansker.  Vi  bruker ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder, tilpasset deg som klient. Våreterapeuter tar også imot par for parsamtaler og barn som opplever psykiske vansker. Arbeidstakere som ønsker råd og veiledning om arbeidsrelaterte emner; som feks stress, vansker i arbeidsmiljø eller ledelses spørsmål, får tilbud om arbeidsrettede samtaler.  K5-Terapeutene har nært samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjeneste.

 

 

Ved K5  kan alle som ønsker det, få hjelp av samtaleterapeut. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time. Et ønske om samtalehjelp i forhold til vansker i livet, utfordringer eller et ønske om bedring på det personlige plan er tilstrekkelige grunner for å ta kontakt.

Vi ønsker at voksne, barn, par og familier som kommer til oss opplever å bli tatt imot på en respektfull måte. Første time er en time der det viktigste er at du som klient kommer til orde og får snakke om det som er viktig for deg. Det gjør vi for å bedre kunne hjelpe deg med vanskene, samt å si noe om hva slags hjelp som du kan ha nytte av. Samtalen er alltid viktigst. Før timen avsluttes er det vårt ansvar å spørre deg om opplevelsen av timen, og om veien videre.

K5s samtaleterapeuter har god erfaring med oppfølging av mennesker som har opplevd belastende eller kritiske hendelser. Med kritiske hendelser menes hendelser som setter en helt eller delvis, ute av stand til å fungere på vanlig måte. Det er som oftest livshendelser, som for eksempel skilsmisser eller vansker i familien, som utløser slike reaksjoner. Av og til kan og jobb relaterte hendelser, utløse krisereaksjoner.

I den akutte fasen etter en traumatisk hendelse, vil god ivaretakelse i form av omsorg, forståelse og respekt er nødvendig for at hjelpen som tilbys skal være til nytte.

En støttesamtale vil i første omgang bestå i å lytte, være tilstede og uttrykke forståelse for den enkeltes reaksjoner. Gjennomgang av hendelsesforløpet, å fokusere på de valgene som ble tatt og hvilke tanker som lå til grunn for dem. I mange tilfelle opplever den som var rammet at de handlet mer rasjonelt og faktisk hadde mer kontroll i situasjonen enn de opplevde mens det stod på.

Informasjon om hendelsesforløp, samt hva som skal skje videre, bidrar til økt kontroll. Informasjon om vanlige reaksjoner og støtte på at sterke reaksjoner er forståelig, vanlig og normalt, virker også ofte lindrende.

K5s samtaleterapeuter tilbyr samtaler til par som har vansker med kommunikasjon, er i kriser eller har andre følelsesmessige vansker i parforholdet.

Vi tilbyr også samtaler til par som ønsker å avklare om de ønsker å fortsette samlivet eller ikke. Alle par er velkomne, også ekspartnere og de som er usikre på om de vil bli et par eller ei.

Parterapi er et tilbud hvor dere sammen med en kompetent fagperson kan utforske og utvikle dere individuelt og i fellesskap.

Kognitiv atferdsterapi kan benyttes til på behandle mange psykiske lidelser. K5 sine terapeuter har god erfaring og kjennskap til vurdering og behandling av de fleste psykiske lidelsene. Vi jobber med ulike problemstillinger; deriblant depresjon og angstlidelser, livskriser og utbrenthet. K5s terapeuter bruker ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder, tilpasset klienten.

En vanlig behandlingsform vil være kognitiv atferdsterapi, der terapeuten jobber i et reflekterende samarbeid med deg for å bevisstgjøre deg og eventuelt være til hjelp for å endre emosjoner, tanker og handlinger som er plagsomme for deg. Ved å hjelpe deg ut av det som kan være dysfunksjonelle tankemønstre, vil ofte motivasjon øke til å endre eller akseptere forskjellige typer vansker.

I behandling med kognitiv atferdsterapi kan du lære deg en rekke mestringsstrategier. Disse kan hjelpe deg å håndtere vansker på en mer hensiktsmessig måte. I tillegg kan du redusere emosjonelt ubehag. Kognitiv atferdsterapi inneholder også distraksjons og avspenningsøvelser. Gjennom å benytte seg mer effektivt av mestringsstrategier, vil du erfaringsmessig oppleve økt egen kontroll; og mindre av plager som angst og depresjoner. Psykoedukasjon utgjør et svært viktig element i all behandling ved K5. Psykoedukasjon har som mål å øke pasientens kunnskap om din egen lidelse.

K5 legger mye vekt på egenaktivitet mellom timene. Det å gi hjemmeoppgaver betraktes som en del av terapiforløpet.

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Noen former for angst er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, andre former for angst er ikke knyttet til bestemte ting, og man vet ikke hva man er redd for. Tilstanden kan være preget av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet (generalisert angst) eller komme som plutselige anfall (panikkangst).

Mange med angstlidelser unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten og det kan ofte være et stort problem i daglige fungering for mange.

Depresjonslidelser

Depresjoner er en av de vanligste plagene, mellom 6 og 12 prosent har depresjon plager til enhver tid.  Mange flere rammes av depresjon en eller annen gang i løpet av livet. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer som ofte oppleves som en sterk og vedvarende nedstemthet med et energitap som går ut over fungering i hverdagen, både på jobb og hjemme.  Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon rammer alle aldersgrupper, også de unge.

K5s terapeuter har alle omfattende erfaring i behandling og oppfølging av angst og depresjonsplager.