Klinikk 5s psykologer har god erfaring med oppfølging av mennesker som har opplevd belastende eller kritiske hendelser. Med kritiske hendelser menes hendelser som setter en helt eller delvis, ute av stand til å fungere på vanlig måte. Det er som oftest livshendelser, som for eksempel skilsmisser eller vansker i familien, som utløser slike reaksjoner. Av og til kan og jobb relaterte hendelser, utløse krisereaksjoner.  

I den akutte fasen etter en traumatisk hendelse, vil god ivaretakelse i form av omsorg, forståelse og respekt er nødvendig for at hjelpen som tilbys skal være til nytte.  

En støttesamtale vil i første omgang bestå i å lytte, være tilstede og uttrykke forståelse for den enkeltes reaksjoner. Gjennomgang av hendelsesforløpet, å fokusere på de valgene som ble tatt og hvilke tanker som lå til grunn for dem. I mange tilfelle opplever den som var rammet at de handlet mer rasjonelt og faktisk hadde mer kontroll i situasjonen enn de opplevde mens det stod på.  

Informasjon om hendelsesforløp, samt hva som skal skje videre, bidrar til økt kontroll. Informasjon om vanlige reaksjoner og støtte på at sterke reaksjoner er forståelig, vanlig og normalt, virker også ofte lindrende.