• Bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Nærværsarbeid
 • Arbeidsmiljødager
 • Kartlegging
 • Sykefraværsoppfølging
 • Konflikthåndtering

 

Informasjonen kommer i den gode samtalen

Et arbeidsmiljø er satt sammen av ulike mennesker. Ulikhet er en styrke og gir godt grunnlag for utvikling og vekst. Av og til blir ulikheten en negativ kraft inn i gode arbeidsmiljø og når det skjer er det viktig å ta signalene på alvor og iverksette tiltak.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging med spørreskjema
 • Individsamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Prosessarbeid med å skape godt og trygt arbeidsmiljø

 

Ofte er det ubalanse i et arbeidsmiljø som skaper utfordringene. Ikke alle er like sterke til å si sin mening og dette kan føre til alvorlig helseskade og sykefravær. For å kunne jobbe med disse utfordringen på en god måte er det viktig å legge til rette for at alle blir hørt og får mulighet til å delta aktivt inn i utforming av eget arbeidsmiljø. I kartleggingssamtaler med hver enkelt ansatt opplever vi, som en uavhengig samarbeidspartner, å få tillit og gjennom dette nødvendig informasjon til å jobbe videre med. I etterkant av en kartlegging utarbeides en rapport som blir presentert for ansatte og ledelse og som danner grunnlag for videre arbeid.

Målrettet helsekontroll

Mange bedrifter har ansatte med krav til målrettet helsekontroll basert på de eksponeringer de utsettes for i sitt arbeid.

Vi kan komme ut til arbeidsplassen og utføre kontroll av dine ansatte eller vi kan tilby helsekontroller i våre lokaler.

En helsekontroll hos oss inneholder:

 • Samtale/spørreskjema om fysisk helse
 • Samtale/spørreskjema om psykososiale forhold på arbeidet
 • Måling av blodtrykk
 • Hørselstest ved behov
 • Lungefunksjonstest ved behov
 • Prøvetaking på indikasjon og etter eksponering

 

Som din samarbeidspartner på å bidra til gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å tilpasse kontrollene slik det passer deg best. Vi holder oversikt over eksponeringer og tidsintervall. Ved behov henviser vi videre til lege, fysioterapeut, psykolog eller annet helsepersonell.

Konflikt er en utfordring som kan håndteres – og føre til utvikling

Når et arbeidsmiljø opplever konflikt fører dette ofte til sykefravær. Det er viktig å ta tak i situasjonen på et tidlig tidspunkt. Ved god håndtering av konflikten vil det være stor mulighet for å unngå fravær for de som er involvert, og samtidig sikre god ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging
 • Individsamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Bistand til å lage avtaler
 • Undervisning/kurs

Som din samarbeidspartner på gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å komme inn på et tidlig tidspunkt for å hindre at konflikten sprer seg. Vi snakker med de involverte både hver for seg og sammen. Deretter lager vi sammen en avtale for videre arbeid. Vi gir råd råd både under og etter konflikten, –  og er en samtalepartner som kan se på situasjonen utenfra.

Noen ganger er det ikke mulig å fortsette på samme arbeidsplassen for de involverte partene og vi kan da bidra med veiledning til hvordan endring i arbeidsforholdet kan gjøres på en måte som ivaretar alle parter.

«Tenk smart»

God ergonomi på arbeidsplassen gir lønnsomhet gjennom trivsel og lavere sykefravær.

Mange yrker er ekstra utsatt for skader i muskel og skjelettapparatet. For noen blir dette problemet så stort at de ender opp med å bli sykemeldt fra sitt arbeid. Mye kan forebygges ved enkle, gode råd på arbeidsvaner og riktig bruk av godt tilpasset arbeidsverktøy. Ergonomi er mer enn det fysiske arbeidsmiljøet og våre rådgivere tenker helhetlig når de foretar bedriftsbesøk og kartlegger arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr:

 • Kartlegging
 • Arbeidsplassvurdering
 • Undervisning
 • Opplæring
 • Kurs
 • Råd om innkjøp og tilrettelegging
 • Råd i ombyggings/nybyggings faser

Som din samarbeidspartner på gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å bidra til å forebygge sykdom og skade. Vi hjelper når noe er i ferd med å skje og når skade er oppstått. Etter kartlegging i din bedrift kan vi gi gode råd individuelt eller til hele gruppen. Dersom det avdekkes sykdom eller skade eller stor fare for at dette skjer henviser vi videre til lege, fysioterapeut, psykolog eller annet helsepersonell.